Cauta in site:
Cautare in Clinica Micomi

GDPR

Notă de informare pentru paciente privind
Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal
în cadrul Clinicii Micomi

Clinica Micomi este un centru de referinţă multidisciplinar supraspecializat în patologia precanceroasă a colului
uterin.
Clinica Micomi respectă cu strictețe și responsabilitate toate prevederile legale privind confidenţialitatea
pacientelor sale şi protecţia datelor cu caracter personal ale acestora.
Aceasta Notă de informare cuprinde detalii despre informațiile pe care le colectăm despre paciente, modalitatea
de prelucrare, utilizare și protejare a acestor date, precum și despre drepturile pacientelor în această privință.
Prezenta Notă are caracter pur informativ și nu afectează drepturile pe care le oferă legislația în acest domeniu.
Vă asigurăm că întreaga echipă a Clinicii Micomi este dedicată întru totul asigurării unui mediu sigur pentru
Dumneavoastră, atât în privința calității serviciilor medicale, cât și în privința modului de prelucrare a datelor
cu caracter personal.

Cine prelucrează datele Dvs.:

Pentru orice întrebări sau sugestii referitoare la aspectele care privesc prelucrarea datelor Dvs. cu caracter
personal în cadrul Clinicii Micomi, puteți contacta oricând responsabilul nostru cu protecția datelor personale:

Date de contact:

 • Denumire completă: S.C. Clinica Micomi S.R.L.
 • Adresă sediu social: Str. Alizeului nr. 44A, sector 6, București
 • Telefon: 021.637.25.27 (disponibil în fiecare zi lucrătoare, luni – vineri, orele 9-17).
 • Adresă de email: office@clinicamicomi.ro

Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor:

Ce date se prelucrează:

Datele Dvs. cu caracter personal pe care le prelucrează Clinica Micomi sunt datele obținute direct de la Dvs.
sau rezultate în urma prestării serviciilor de către unul din medicii sau clinicile care colaborează cu Clinica
Micomi și cuprind următoarele tipuri de date:

Date cu caracter personal standard (spre exemplu cele pe care le folosim pentru a vă contacta, identifica sau a gestiona relația cu Dvs.), care cuprind:

 • date de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail și numerele de telefon;
 • data nașterii/vârsta, CNP, seria și numărul actului de identitate;
 • imaginea, prin intermediul camerelor de supraveghere din cadrul sediului nostru (în incintele unde avem instalate camere de supraveghere video, acestea sunt indicate prin semne la vedere);
 • detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului/cardului bancar, cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului/cardului bancar (poate fi altul decât Dvs. dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru Dvs.); datele de valabilitate ale cardului bancar.
 • detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/neasigurat, asigurător public sau privat.
 • date referitoare la achiziții de servicii și interacțiunea cu noi.

Date cu caracter personal speciale (cum ar fi: informații referitoare la sănătate, care ne permit să individualizăm serviciile medicale, în special recomandările de conduită medicală pentru Dvs.), care cuprind:

 • date din istoricul Dvs. medical, spre exemplu – simptome, boli anterioare, intervenții chirurgicale, investigații sau analize efectuate și rezultatele acestora, tratamente prescrise sau efectuate,
 • consultații, investigații, analize efectuate în cadrul Clinicii Micomi,
 • recomandările medicale primite,
 • lista medicilor și a specialităților accesate,
 • date despre istoricul medical al familiei,
 • date genetice și biometrice.

Modalitatea obținerii datelor personale și sursele acestora

Datele cu caracter personal sunt obținute în vasta majoritate a cazurilor direct de la Dvs. în calitate de pacientă care se adresează Clinicii Micomi în vederea prestării unor servicii medicale specifice – consultații, investigații,
analize medicale în cadrul laboratorului nostru de citologie, histologice, imunocito- și imunohistochimie, de biologie moleculară și microbiologie.
Aceste informații sunt obținute prin completarea formularelor de Solicitare de analize, a Fișei de colposcopie, din note și rapoarte despre sănătatea Dvs., tratamente sau îngrijiri primite sau de care aveți nevoie.
În plus, pentru beneficiarii de asigurări medicale, în funcție de contractul dintre noi și asigurătorul Dvs. primim: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); date de contact (adresă, telefon și/sau email).
O parte din informațiile cu caracter personal care vă privesc ne sunt transmise de către medicii sau clinicile care trimit către laboratorul Clinicii Micomi probe biologice ale Dvs. prin intermediul formularelor de Solicitare
analize, Fișelor de însoțire a materialelor biopsice, scrisorilor medicale, biletelor de trimitere și altele.
Clinica Micomi a încheiat contracte de colaborare pentru furnizarea de servicii medicale de specialitate cu mai multe clinici, cabinete individuale de specialitate și centre medicale din București și din țară, contracte care
cuprind și un acord privind conformarea la prevederile legale în vigoare privind protecția datelor personale ale pacientelor.
Întreaga formularistică proprie Clinicii Micomi, pe care o punem la dispoziție și medicilor și clinicilor colaboratoare cu care Clinica Micomi a încheiat contracte de furnizare de servicii medicale, conține o rubrică
în care este solicitat consimțământul pacientei pentru prelucrarea datelor personale de către Clinica Micomi în scopurile și pe baza temeiurilor explicitate în prezenta Notă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Referitor la probele recoltate de medici sau clinici colaboratoare, responsabilitatea privind calitatea prelevării respectivelor probe, precum și acuratețea informațiilor despre apartenența, proveniența probei, precum și a datelor personale și clinice furnizate revine în exclusivitate medicilor, respectiv clinicilor trimițătoare.

Scopurile prelucrării datelor personale

 • Prestarea de servicii medicale către Dvs., înregistrarea serviciilor medicale efectuate; stabilirea diagnosticelor medicale; medicină preventivă; formularea de recomandări personalizate de conduită medicală; administrarea de îngrijiri și tratamente medicale; comunicarea cu Dvs. referitor la serviciile medicale ale Clinicii Micomi; programări; identificarea Dvs. şi a serviciilor prestate; informarea Dvs. cu privire la rezultatele serviciilor prestate.
 • Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale privind arhivarea, sănătatea, securitatea, ţinerea evidenţelor și altele aplicabile.
 • Gestiunea financiar – contabilă – eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către Dvs.; primirea plăţilor de la Dvs. inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană în numele Dvs.; restituirea unor sume de bani către Dvs.; transmiterea de notificări; elaborarea de rapoarte financiare și de activitate.
 • Gestionarea sistemului IT și de comunicaţii, a securității acestuia; emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem.
 • Soluţionarea disputelor – formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute.
 • Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către Dvs. cu scopul de a obţine opinia Dvs. cu privire la serviciile noastre.
 • Îmbunătăţirea serviciilor – identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor Dvs.
 • Supravegherea locației Clinicii Micomi conform dispozițiilor legale. Sistemele CCTV montate pentru supravegherea spațiilor.

Temeiurile pentru prelucrarea datelor personale

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal, altele decât cele sensibile,

 • pe baza consimțământului Dvs. informat, exprimat expres prin completarea și semnarea secțiunii respective a formularului de Solicitare de analize medicale și/sau a Fișei de Colposcopie, conform art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR;
 • pentru a putea încheia un contract cu Dvs., la cererea Dvs. sau pentru a executa un contract încheiat cu Dvs. (privind efectuarea serviciilor medicale solicitate), conform art. 6 alin. 1 lit b) GDPR;
 • pentru a îndeplini obligațiile legale ale Clinicii Micomi – de arhivare, de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau alte obligaţii legale, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR;
 • în temeiul interesului legitim al Clinicii Micomi, conform art. art. 6, alin. 1 lit. f) din GDPR cu respectarea prevederilor art. 5 din GDPR.

Temeiurile pentru care prelucrăm datele Dvs. sensibile cu caracter personal:

 • consimțământul Dvs. informat, exprimat expres prin completarea și semnarea secțiunii respective a formularului de Solicitare de analize medicale și/sau a Fișei de Colposcopie, în conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. a) din GDPR;
 • prin specificul activității noastre de prestare de servicii medicale, prelucrarea este necesară în scopuri legate de stabilirea unui diagnostic medical, de formularea unor recomandări de conduită medicală individualizată, de furnizarea de asistenţă medicală sau a unui tratament medical, în conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. h) din GDPR;
 • în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, când prelucrarea datelelor Dvs. sensibile este necesară în scopul protejării intereselor vitale ale Dvs. (sau ale unei alte persoane fizice), conform art. 9, alin. 2, lit. c) din GDPR.
 • în situația în care prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; de exemplu: protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii, asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a României, conform cu art. 9, alin. 2, lit. i) din GDPR;
 • în situația unor diferende ce nu se pot soluționa pe cale amiabilă, dacă prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță în conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. f) din GDPR;
 • în cazul în care prelucrarea datelor este necesară in scopul arhivării publice, de cercetare științifică, în conformitate cu art. 9, alin. 2 , lit. j) din GDPR.

Durata stocării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata prestării serviciilor medicale.
Aceste date vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor enumerate în prezenta Notă
sau pe perioada de timp prevăzută în legislația din domeniul sănătății aplicabilă, în vederea îndeplinirii
obligațiilor legale ale Clinicii Micomi.

Cine mai poate avea acces la datele cu caracter personal:

Ca regulă de bază, Clinica Micomi nu divulgă datele Dvs. personale către alte companii, organizaţii sau persoane din România sau din lume.
În anumite situații excepționale, este însă posibil să divulgăm datele Dvs. în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare, către alte categorii persoane fizice sau juridice, cum ar fi:

 • Autorități publice (în special autorități publice în domeniul sănătății – Casele publice de Asigurări de Sănatate, Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică și altele).
 • Registrele naționale, bazele de date naționale de screening;
 • Asigurători privați – referitor la serviciile medicale efectuate în Clinica Micomi.
 • Contabili și alți consultanți profesionali externi – obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu Clinica Micomi să păstreze confidențialitatea datelor.
 • Medicii colaboratori și alti furnizori de servicii medicale, fiecare dintre aceştia fiind obligaţi prin lege sau prin contractul încheiat cu Clinica Micomi să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

În cazul în care împărtășim datele cu caracter personal, Clinica Micomi se va asigura că există o protecție adecvată a acestor informații, în strictă conformitate cu legislația aplicabilă.

Transferul datelor către o țară terță sau organizație internațională

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele cu caracter personal ale pacientelor către
alte companii sau persoane din state terţe sau organizaţii internaţionale.
În vederea efectuării unor investigații sau analize specializate, numai la solicitarea expresă a pacientelor noastre
și cu consimțământul expres al acestora, putem transmitem date cu caracter personal către centre medicale din
afara României.

Drepturile Dvs. și modalitatea de exercitare a acestora:

Clinica Micomi tratează cu maximă seriozitate și respect toate drepturile Dvs. privind prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal; acestea sunt, pe scurt, următoarele:

 • Dreptul de acces la date: vă permite să obțineti accesul la datele Dvs. cu caracter personal pe care Clinica Micomi le prelucrează, precum și detalii privind tipul, prelucrarea și divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor: vă permite să obțineți completarea, rectificarea sau actualizarea datelor Dvs. incomplete sau inexacte.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat‟) vă permite să obțineți ştergerea datelor Dvs. fără întârzieri nejustificate, în anumite circumstanțe.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor: vă permite să restricţionați prelucrarea datelor Dvs. de către Clinica Micomi, în anumite circumstanțe.
 • Dreptul de a obiecta: vă permite ca în orice moment, din motive legate de situația particulară în care va aflați, să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal de către Clinica Micomi, în anumite circumstanțe.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: vă permite să obțineți transferul către un alt operator al datelor Dvs.
 • Dreptul la retragerea consimţământului: vă permite ca în orice moment să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor personale de către Clinica Micomi. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor Dvs. realizată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: vă permite să vă adresați Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor Dvs.
 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creare de profiluri, presupune faptul că aveți dreptul de a refuza aceste prelucrări care pot produce efecte juridice asupra Dvs. sau vă pot afecta în mod similar într-o măsura semnificativă.

Cum vă puteți exercita drepturile:

Solicitările de exercitare a drepturilor Dvs., precum și orice întrebări privind prelucrarea datelor Dvs. cu caracter
personal de către Clinica Micomi se pot transmite:

Ce se întâmplă în cazul în care nu ne oferiți datele necesare:

Nu există o obligație de a furniza către Clinica Micomi datele Dvs. cu caracter personal descrise în această Notă de informare.
În cazul în care nu ne oferiți datele menționate în această Notă de informare, vă aducem la cunoștință că nu va fi posibilă prestarea serviciilor medicale solicitate.

Inexistența unui proces decizional automatizat

Datele Dvs. cu caracter personal pe care le furnizați către Clinica Micomi nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, care să producă efecte juridice în privința Dvs. sau care vă afecteze în mod
asemănător semnificativ.

Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru Clinica Micomi prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacientelor în conditii de maximă siguranță și confidențialitate este esențială.
Astfel, prelucrarea și transmiterea de date atât în cadrul rețelei interne, cât și în afara ei este realizată numai prin folosirea unor echipamente securizate și tehnologii moderne, actualizate la zi, pentru a proteja aceste date de accesul, modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizate.
Totodată, Clinica Micomi prelucrează întotdeauna numai acele date cu caracter personal care sunt absolut necesare, relevante și adecvate și doar în scopurile și pe baza temeiurilor legale explicitate în prezenta Notă de
informare.
Accesul la datele cu caracter personal este restricționat la acei angajați sau colaboratori care au nevoie să le acceseze în vederea prelucrării în scopurile enunțate în prezenta Notă și la nivelul de acces strict necesar. Aceștia parcurg un program de instruire continuă referitor la prevederile legale și cele mai bune practici privind protecția
datelor personale.

Intrare în vigoare și revizii

Prezenta Notă de informare a pacientelor a fost elaborată și adoptată de Clinica Micomi și intră în vigoare imediat după adoptare.
Ea va fi supusă unui proces de revizuire la un interval minim de 1 an sau ori de câte ori Clinica Micomi consideră necesar aceasta.

Referințe: